Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

Tutaj możesz zapisać się na kurs językowy w SJO >>>

Oferta skierowana do:

 • studentów,
 • pracowników uczelni,
 • osób spoza środowiska akademickiego.

OFERUJEMY KURSY JĘZYKÓW OBCYCH NA POZIOMACH:
A1, A2, B1, B2, C1

język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, 
język rosyjski, język polski dla obcokrajowców

Oferujemy:

 • kursy języka ogólnego,
 • kursy przygotowujące do certyfikatów międzynarodowych z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego,
 • kursy powtórzeniowe dla studentów przed egzaminami PRz,
 • kursy wyrównawcze dla studentów I-go roku przygotowujące do lektoratu,
 • kursy specjalistyczne.

Kursy języka angielskiego specjalistycznego:

 • Kurs języka specjalistycznego z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesnego terroryzmu i sposobów zwalczania go, z elementami języka ogólnego. Kurs na poziomie B2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego z zakresu budowy i obsługi
 • silników samochodowych i lotniczych z elementami języka ogólnotechnicznego. Kurs na poziomie B2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego z zakresu języka zawodowego (obsługa klienta, reklama, promocja, produkcja, logistyka, finanse i rachunkowość lub marketing i sprzedaż). Kurs na poziomie B2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego z zakresu zarządzania, marketingu. Kurs na poziomie B1 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego dla kadry naukowej / studentów / pracowników administracyjnych / klientów zewnętrznych z zakresu języka zawodowego (zakładanie firmy, handel międzynarodowy, PR, reklama). Kurs na poziomie B1 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego z zakresu hotelarstwo i turystyka. Kurs na poziomie B1 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka angielskiego specjalistycznego z zakresu logistyki i spedycji, z elementami słownictwa biznesowego i ogólnego. Kurs na poziomie B2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Oferta kursów specjalistycznych z języka niemieckiego: 

 • Kurs języka niemieckiego dla inżynierów branży chemicznej, rozumienie tekstów fachowych. Kurs na poziomie A2- B2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka niemieckiego specjalistycznego z zakresu zagadnień społecznych, politycznych, kulturowych dotyczących obszaru państw niemieckojęzycznych. Kurs na poziomie A2- B1 obejmuje 60 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla inżynierów branży budowlanej. Kurs na poziomie B1- B2 obejmuje 60 godzin lekcyjnych.
 • Kurs specjalistyczny o charakterze biznesowym: negocjacje, przeprowadzanie rozmów w biznesie, formy pisemne: pisanie CV, listu motywacyjnego, podania o pracę, rozmowy telefoniczne, charakterystyka branż i produktów, rodzaje firm i stanowisk, ustalanie terminów, wyjazdy służbowe. Kurs na poziomie A2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka niemieckiego specjalistycznego dla wyjeżdzających - na studia, na weekend, na wakacje. Trening komunikacyjny skierowany jest do osób, które już zetknęły się z językiem niemieckim i pragną zdobyć podstawową znajomość języka niemieckiego niezbędną do komunikowania się w konkretnych sytuacjach w trakcie pobytu w Niemczech czy Austrii. Kurs na poziomie A2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka niemieckiego specjalistycznego z zakresu budownictwa (opisy maszyn i urządzeń budowlanych, oferowanie usług budowlanych, bezpieczeństwo pracy, analiza ogłoszeń o pracę, umiejętność komunikowania się z pracodawcą, analiza ogłoszeń o pracę, rozmowy telefoniczne w miejscu pracy, życiorys zawodowy, prezentacja firmy budowlanej). Kurs na poziomie A2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Kurs języka niemieckiego specjalistycznego z zakresu elektryczno-elektronicznego (czynności zawodowe elektryka i elektronika, urządzenia elektryczne i ich zastosowanie, narzędzia i materiały elektryczne, naprawy sprzętu elektrycznego, bezpieczeństwo pracy, obsługa komputera, działy elektroniki, analiza ogłoszeń o pracę, rozmowa z pracodawcą, życiorys zawodowy, umowa o pracę). Kurs na poziomie A2 obejmuje 30 godzin lekcyjnych.
 • Trochę ekonomii po niemiecku. Kurs 20 godzin.
 • Woda jako element środowiska. Kurs: 20 godzin.
 • Wprowadzenie do mechaniki. Kurs 20 godzin.

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Prowadzący zajęcia i uczestnicy kursów językowych są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.

1. Organizacja
Nauka języka odbywa się na różnych poziomach zaawansowania. Liczebność grup minimum 10, maksimum 12. W okresie formowania się kursów liczebność grup może być wyższa o 2-3 osoby. W przypadku zmniejszenia się liczebności grupy poniżej ustalonego limitu, przed rozpoczęciem kursu proponuje się uczestnikom podniesienie opłaty za kurs, w trakcie trwania kursu, proponuje się uczestnikom kontynuowanie nauki w innych grupach bądź rozwiązanie umowy i zwrot wniesionej opłaty.
Rezygnacja z kursu musi być zgłaszana osobiście w sekretariacie kursów SJO, bud. J, p. 135.

2. Opłaty
Cena jednej godziny lekcyjnej (45 minut) oraz wartość semestralna kursu ustalona jest przed rozpoczęciem kursu i podana w ofercie kursu.
Opłaty za kurs należy dokonywać do 7 dni od dnia rozpoczęcia kursu.
Opłata obejmuje naukę w 1 semestrze.
Kursant wnosi opłatę na konto Politechniki Rzeszowskiej
BANK Pekao SA II Oddział w Rzeszowie
Nr rachunku: 29124026141111000039586445
ze wskazaniem, że dotyczy Kurs języka …… + symbol kursu KA- 000.
Dowód dokonania opłaty kursant jest zobowiązany przedłożyć w sekretariacie kursów SJO.
Zaległości w opłatach za kurs mogą być podstawą decyzji o skreśleniu z listy kursantów przy stosunkowym obciążeniu za uczestnictwo w zajęciach.
Osoby zapisujące się na dwa kursy otrzymują 5% rabatu za jeden kurs.
W uzasadnionych przypadkach, kursant rezygnujący z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania, otrzymuje zwrot wpłaty pomniejszonej o kwotę odpowiadającą liczbie odbytych godzin.

3. Opłata rekrutacyjna
Słuchacz rozpoczynający kurs zobowiązuje się wpłacić opłatę rekrutacyjną (wpisowe) w wysokości 20 zł. Wpisowego nie wpłacają słuchacze, którzy kontynuują naukę w następnych semestrach. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kursu. Dowód wpłaty należy okazać w sekretariacie kursów SJO, bud. J p. 135. Wpłat wpisowego można dokonywać w sekretariacie kursów SJO, każdy uczestnik kursu otrzyma potwierdzenie dokonanej wpłaty.

4. Nauczanie
SJO zastrzega sobie, że w trakcie trwania kursu może nastąpić zmiana lektora, okresowe zastępstwo, zmiana sali, w której prowadzone są kursy. Koszty testów i sprawdzianów wliczone są w cenę kursu. Słuchacze zobowiązani są samodzielnie zaopatrzyć się w podręczniki i ćwiczenia.
Uczestnicy kursów mają prawo zgłaszać swoje uwagi i wnioski do sekretariatu kursów SJO.

5. Zaświadczenia
Zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursu językowego wydaje się każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w 60% zajęć. W zaświadczeniu podany jest poziom kursu zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz liczba godzin zgodna z listą obecności uczestnika kursu.

Zapisz się na wybrany kurs >>>


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności