Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika

 Spotkajmy się we Wrocławiu

 

Wrocław, 10 – 12 września 2007r.


Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o efektywności w nauczaniu języków obcych.


Vis attractiva Wrocławia, miasta tolerancji, wielokulturowości, otwartości na nowe idee i wyzwania jest ogromna. Jego życie kulturalne i naukowe przyciągnęło 10 września na coroczną konferencję TPN 165 osób ze środowisk akademickich, zajmujących się profesjonalnie dydaktyką języków obcych. Kilkadziesiąt referatów wygłoszonych pod naukowym i organizacyjnym przewodnictwem dr hab. Anny Michońskiej –Stadnik prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. dr hab. Weroniki Wilczyńskiej, Prof. dr hab. Elżbiety Zawadzkiej, Prof. dr hab. Janusza Arabskiego, Prof. dr hab. Zdzisława Wąsika i pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza obejmowały tematykę;
Współczesne tendencje w badaniach nad motywacją w dydaktyce języków obcych.
Motywowanie uczniów i studentów w różnych grupach wiekowych.
Motywowanie nauczycieli języków obcych.
Techniki motywacyjne w rozwijaniu technik receptywnych i produktywnych.
Adaptacja materiałów dydaktycznych pod kątem zwiększania ich wartości motywacyjnej.
Rozwijanie autonomii ucznia.
Samoocena jako element motywujący w dydaktyce języków obcych.
Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych.
Motywowanie uczniów z dysfunkcjami słuchu i wzroku.
Teoretyczne aspekty związane z badaniem motywacji.
Media i motywacja.
Motywacja i procesy poznawcze.

Kształcenie językowe jest procesem długofalowym, trwającym przez całe życie, którego jakość określa Europejski System Kształcenia Językowego, Rady Europy. Dalsze jego wzmacnianie w celu osiągnięcia mobilności, poprawy efektywności komunikacji między narodami, ułatwienia dostępu do informacji, zintensyfikowania kontaktów międzyludzkich oraz polepszenia stosunków w pracy, wymaga stałej promocji i ustawicznego wspierania ze strony wszystkich szczebli systemów edukacyjnych.
Proces przyswajania języków jest uzależniony od wielu czynników , które związane są z uwarunkowaniami zewnętrznymi takimi jak organizacja procesu dydaktycznego, osoba nauczyciela oraz uwarunkowaniami wewnętrznymi, ściśle związanymi z osobą uczącego się. Propagowanie takich metod nauczania języków, które kształcą niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu w połączeniu z umiejętnościami sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym nie może mieć miejsca jeśli osoba ucząca nie jest do tego zmotywowana. Stopień zmotywowania nauczycieli, ich entuzjazm, zaangażowanie jest kwestią tak samo istotną w uczeniu języków obcych jak motywowanie uczniów. Zagadnieniu temu poświęca się znacznie mniej miejsca, choć specyfika zawodu nauczyciela i wynikające z niej obciążenia /warunki pracy, organizacja nauczania, postawy uczniów, relacje z przełożonymi/ mogą skutkować mniejszą efektywnością, wypaleniem zawodowym, niezadowoleniem samych uczniów, a w konsekwencji nieodpowiednim wizerunkiem zawodu nauczyciela w społeczeństwie. 

W ramach procesu motywującego nauczycieli akademickich do odpowiedniego przygotowania studentów do wzmożonej, międzynarodowej mobilności i współpracy, rozwijania kompetencji różnojęzycznej, ogromną rolę odgrywają europejska współpraca edukacyjna w zakresie programu Socrates, w szczególności jego komponentów promujących naukę języków obcych: Erasmus, Lingua, Grundtvig, Comenius i wszelkie formy dokształcania, w tym naukowe wyjazdy stypendialne. 

Istotną rolę wpływającą na jakość kształcenia mają też warunki pracy kadry realizującej ten profil nauczania. Przez warunki pracy rozumiem dwa podstawowe elementy: strukturę organizacyjną i bazę techniczną.
Struktura organizacyjna winna być dobrana do specyfiki uczelni z rozróżnieniem tak potrzeb kadrowych jednostki uczelnianej jak i specyfiki wydziałowej. Podział pracy wewnątrz struktury jednostki powinien również uwzględniać istotne zadania składające się na;

a) adaptację programów obejmującą:

·         dobór treści programowych wraz z analizą ich zasadności w zależności od poziomu kształcenia i profilu wydziału;

·         dobór podręczników, literatury metodycznej i uzupełniającej;

·         konsultacje w/w doboru z przedstawicielami naukowymi wydziałów;

b) zagadnienia metodyczne:

·         opracowania dotyczące realizacji wykładów i ćwiczeń;

·         scenariusze zastosowań pomocy dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem środków multimedialnych;

·         organizację zajęć pokazowych;

c) zagadnienia techniczno - organizacyjne:

·         gromadzenie informacji dotyczących naboru i opinii studentów;

·         analizę popytu wg poziomu kształcenia, rodzaju języka, profilu wydziałowego w odniesieniu bieżącym i perspektywicznym;

·         zabezpieczenie lokalowo – techniczne i materiałowe;

d) standardy egzaminacyjne.


Koniecznym warunkiem efektywnego działania jednostki organizacyjnej jest równoległe stosowanie przejrzystego, powszechnie znanego systemu wyróżniania pracowników, których zaangażowanie i efekty pracy są większe od standardowych obowiązków. Wewnętrzne różnicowanie pracowników poprzez różne formy nagradzania i wyróżniania powinno mieć na celu wzbudzenie pozytywnej rywalizacji, zmierzającej do optymalizacji procesu nauczania.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia jest baza techniczna. Wyodrębnione pracownie i laboratoria językowe zaopatrzone w nowoczesne środki multimedialne, skorelowane ze specyfiką wydziałową w zakresie poszczególnych języków powinny stawać się obowiązującym standardem. Dostępność takich pracowni dla studentów powinna wykraczać poza obowiązujący wymiar zajęć dydaktycznych i umożliwiać indywidualne doskonalenie w omawianym przedmiocie.

Wymienione aspekty tworzą jednorodną całość mającą decydujący wpływ na jakość kształcenia, a tym samym na właściwe motywowanie studentów do osiągania celów w nauce języków obcych.

W zakresie motywowania uczestników konferencji do kreatywnego uczestnictwa organizatorzy zorganizowali uroczysty bankiet w Muzeum Architektury, wyjście na koncert - kantaty Jana Sebastiana Bacha 42. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans pod batutą sir Johna Eliota Gardinera, The Monteverdi Choir oraz The English BaroqueSoloists, zwiedzanie Panoramy Racławickiej, gotyckiej i renesansowej architektury Rynku z Sukiennicami i gmachem ratusza, Uniwersytetu Wrocławskiego z perłą dolnośląskiego baroku- Aulą Leopoldina oraz Ostrowia Tumskiego, najstarszej części Wrocławia z gotycką katedrą św. Jana Chrzciciela oraz kościołem Świętego Krzyża.
Należy się spodziewać, że atmosfera miasta oraz poruszana tematyka konferencji zainspirują nowe spojrzenie na wiele poruszanych tu zagadnień, których zarys starałam się przedstawić.


 

 

 

 

 

 

Studium Języków Obcych
ul. Podkarpacka 1, 35-082 Rzeszów,
tel.: +48 17 865 13 04, fax: +48 17 854 72 80, e-mail:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności